استاندارد و نگهداری


Widget not in any sidebars

4- 50 از محلول سوپر ناتانت را به یک لوله تمیز جدید منتقل می کنیم و 200ml dilution buffer به آن اضافه می کنیم.
5- از محلول را بر آزمایش الایزار استفاده می کنیم.
روش‌های آماده‌سازی محلول‌های مورد استفاده در آزمون :
Microtiter plate : نوارهایی که برای آزمایش قابل استفاده نیستند به سرعت باید به داخل یخچال برگردانده شود اما نوارهایی که باید برای آزمایش استفاده می‌شود باید به دمای محیط برسند.
در این کیت دو بافر وجود دارد TC buffer, dilution buffer M
Dilution buffer : بافر برای آماده سازی کونژوگه و Sample dilation buffer استفاده می‌شود و قبل از مصرف باید به نسبت 4 : 1 به وسیله آب مقطر رقیق شود. بافر دیگر به نام buffer MTC است که برای رقیق کردن نمونه شیر از آن استفاده می‌شود.
Sample dilution buffer : این بافر به صورت آماده در کیت وجود نداشته و باید آماده شود. Dilution buffer 18mL را به همراه 2mL متانول 100% مخلوط کرده آن را تا زمان استفاده در °c8 – °c2 نگهداری می‌کنیم.
McIIvain buffer : 0/2 از محلول سدیم دیباکسید را به همراه 0/2 از محلول تری سدیم سیترات دهیرات را آماده می کنیم و هر دو را با آب مقطر به حجم 1 لیتر می رسانیم دو محلول را مخلوط کرده و آن را با HCLبه PH 7می رسانیم قبل از مصرف با متانول به نسبت 1 : 1 باید رقیق شود.
Standarl 2ng/ml :
باید چند رقت از استاندارد تتراسایکلین تهیه شود. ابتدا 2ml sampel dilution buffer به استاندارد تتراسایکلین اضافه می کنیم این محلول حاوی 2ng تتراسایکلین در ml است. 0.25ml از این محلول را به یک لوله تمیز منتقل کرده و Sample dilution buffer 0.25ml به آن اضافه کرده این عمل را تکرار می‌کنیم تا رقت های 1/0 ، 0/5 ، 0/25 ، 0/025 ، 0/0625 را بسازیم.
Conjugate: ویال لیوفیلیزه کونژگه را با 6ml از dilution buffer مخلوط کرده و آن را در یک جای تاریک نگهداری می کنیم.
Rinsing buffer : محلول شستشو باید قبل از مصر به صورت تازه ساخته شود برای هر نوار 40mL محلول شستشو استفاده می‌شود.
Substrate/chrowogen sdution :
محلول سوبسترا به صورت آماده در کیت وجود دارد.
روش اجرایی آزمون الایزا
1-نمونه‌ها محلول‌های مورد استفاده در آزمون طبق دستور العمل‌ها ساخته می‌شود.
2- 100MLاز sam ple dliution buffer: در خانه‌های دوتایی H1 ، H2 می‌ریزیم که این خانه‌ها حاوی نمونه کنترل منفی می‌باشد.
Sample ditution buffer 5 در خانه های دوتایی A2 و A1 می‌ریزیم که این خانه‌ها حاوی نمونه‌هایی کنترل مثبت می‌باشد.
از هر محلول استاندارد در باقی خانه به صورت دوتایی می ریزیم B1 تا I1 که به ترتیب شامل 0.0625 ، 0.125 ، 0.25 ، 0.5 ، 1.5 و می‌باشد.
4- از محلول کونژوگه به تمام خانه ها اضافه می‌شود به غیر از خانه های H2 و H1
5-پلیت حاوی محلول ها را به روی یک شیکر گذاشته و برای دقایقی آن را به خوبی مخلوط می‌کنیم.
6-پلیت را برای 1 ساعت در مای 25°c تا 20°c در یک محل تاریک انکوبه می کنیم.
7- محتویات داخل پلیت را خالی کرده و 3 بار آن را با محلول شستشو می شویم.
8- از محلول سوبسترا به تمام خانه ها اضافه می کنیم.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...