استاندارد و شاخص های

دانلود پایان نامه
 • ده
  ده
  فهرست جداول
  جدول 1-1 جایگاه سیستماتیک فیل‌ماهی 5
  جدول 3-1 اجزای تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی (برحسب درصد) 19
  جدول 3-3 فاکتورهای بیوشیمیایی بررسی‌شده 21
  جدول 4-1 مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش(میانگین ± خطای استاندارد) 22
  جدول 4-2 مهم‌ترین ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره رزماری استفاده شده در این تحقیق 23
  جدول 4-3 ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهیان پرورشی در ابتدا و انتهای آزمایش برحسب درصد در لاشه (میانگین ± خطای استاندارد) 23
  جدول 4-4 نتایج حاصل از بررسی پارامترهای رشد در تیمارهای مختلف آزمایشی ( میانگین ± خطای استاندارد) 28
  جدول 4-5 حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمیایی در تیمارهای مختلف ( میانگین ± خطای استاندارد) 33
  یازده
  یازده
  جدول 4-6 نتایج شمارش افتراقی گلبول‌های سفید خون(میانگین ± خطای استاندارد) 36
  فهرست اشکال
  شکل 2-1 مسیر سنتز طبیعی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل‌لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید در برخی گیاهان 14
  شکل 2-1 ساختار شیمیایی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید 14
  شکل 6-1 شمارش تفریقی درصد گلبول‌های سفید خون فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف)درصد لنفوسیت، (ب) درصد مونوسیت، (ج) درصد ائوزینوفیل و (د) درصد نوتروفیل (میانگین ± خطای استاندارد) 41
  شکل 6-2 ترکیب لاشه فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف) درصد رطوبت، (ب) درصد پروتئین در وزن تر، (ج) درصد چربی در وزن تر، (د) درصد خاکستر و (ه) درصد چربی کبد(میانگین ± خطای استاندارد) 42
  شکل 6-3 شاخص‌های وزن فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف) وزن نهایی (گرم)،‌ (ب) شاخص وضعیت، (ج) درصد افزایش وزن بدن و (د) ضریب رشد ویژه(میانگین ± خطای استاندارد) 43
  شکل 6-4 شاخص‌های وزن فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف) ضریب تبدیل غذا،‌ (ب) کارایی غذا، (ج) ضریب تبدیل پروتئین و (د) شاخص کبدی(میانگین ± خطای استاندارد) 44
  شکل 6-5 پارامترهاى بیوشیمیایی فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف) پروتئین کل،‌ (ب) آلبومین، (ج) گلوبولین، (د) گلوکز، (ه)هماتوکریت و (ز) هموگلوبین(میانگین ± خطای استاندارد) 45
  شکل 6-6 شاخص های مرتبط با چربی کل در سرم خون فیل ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری. (الف) کلسترول، (ب) تری گلیسیرید(میانگین ± خطای استاندارد) 46
  شکل 6-7 آنزیم های شاخص کبدی در سرم خون فیل ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری. (الف) GOT، (ب) GPT 46
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.