استاندارد و خروجی ها

دانلود پایان نامه

در اینجا، سیگنال ناظر (نقاد) به صورت مجموع ضرایبی از خطای خروجی های سیستم و مشتقات آنها تعریف شده است که در رابطه (5-3) آمده است.

 • (5-1)
  (5-2)
  (5-3)
  تابع هزینه که باید توسط الگوریتم آموزش عاطفی حداقل شود، در رابطه (5-4) آورده شده است.
  (5-4)
  در کنترل کننده عصبی- فازی طراحی شده، سه متغیر قابل تنظیم وجود دارد. قوانین تنظیم این پارامتر ها، توسط الگوریتم عاطفی به دست می آید. اولین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که مرکز دسته l-ام خروجی می باشند.
  با استفاده از گرادیان نزولی و مشتق گیری زنجیره ای داریم:
  (5-5)
  (5-6)
  نرخ تغییرات خروجی سیستم مورد کنترل به ورودی آن را تابع حساسیت سیستم یا ژاکوبین سیستم می نامند که آن را با نشان می دهیم.
  (5-7)
  (5-8) (5-9)
  با ساده کردن رابطه (5-6) به روابط (5-8) و (5-9) می رسیم. ، همان ورودی به لایه پنجم کنترل کننده عصبی- فازی است که در فصل قبل توضیح داده شد. بنابراین قانون تنظیم ها، طبق رابطه (5-9) بدست می آید.
  دومین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که مرکز(میانگین) توابع گوسی در لایه دوم کنترل کننده عصبی- فازی می‌باشند. عبارت ij بیانگر j–امین تابع تعلق از ورودی i–ام می باشد. برای تنظیم این متغیر طبق روابط زیرعمل می کنیم.
  (5-10)
  (5-11)
  (5-12)
  با ساده کردن رابطه (5-11) به رابطه (5-12) می رسیم که در آن طبق رابطه زیر تعریف می شود.
  (5-13)
  سر انجام قانون تنظیم ها به صورت زیر به دست می آید.
  (5-14)
  سومین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که پهنای (انحراف استاندارد) توابع گوسی در لایه دوم کنترل کننده عصبی- فازی می‌باشند. عبارت ij نیز بیانگر j–امین تابع تعلق از ورودی i–ام می باشد.
  (5-15)
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.