استاندارد و خروجی ها

در اینجا، سیگنال ناظر (نقاد) به صورت مجموع ضرایبی از خطای خروجی های سیستم و مشتقات آنها تعریف شده است که در رابطه (5-3) آمده است.
Widget not in any sidebars

(5-1)
(5-2)
(5-3)
تابع هزینه که باید توسط الگوریتم آموزش عاطفی حداقل شود، در رابطه (5-4) آورده شده است.
(5-4)
در کنترل کننده عصبی- فازی طراحی شده، سه متغیر قابل تنظیم وجود دارد. قوانین تنظیم این پارامتر ها، توسط الگوریتم عاطفی به دست می آید. اولین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که مرکز دسته l-ام خروجی می باشند.
با استفاده از گرادیان نزولی و مشتق گیری زنجیره ای داریم:
(5-5)
(5-6)
نرخ تغییرات خروجی سیستم مورد کنترل به ورودی آن را تابع حساسیت سیستم یا ژاکوبین سیستم می نامند که آن را با نشان می دهیم.
(5-7)
(5-8) (5-9)
با ساده کردن رابطه (5-6) به روابط (5-8) و (5-9) می رسیم. ، همان ورودی به لایه پنجم کنترل کننده عصبی- فازی است که در فصل قبل توضیح داده شد. بنابراین قانون تنظیم ها، طبق رابطه (5-9) بدست می آید.
دومین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که مرکز(میانگین) توابع گوسی در لایه دوم کنترل کننده عصبی- فازی می‌باشند. عبارت ij بیانگر j–امین تابع تعلق از ورودی i–ام می باشد. برای تنظیم این متغیر طبق روابط زیرعمل می کنیم.
(5-10)
(5-11)
(5-12)
با ساده کردن رابطه (5-11) به رابطه (5-12) می رسیم که در آن طبق رابطه زیر تعریف می شود.
(5-13)
سر انجام قانون تنظیم ها به صورت زیر به دست می آید.
(5-14)
سومین متغیر قابل تنظیم، ها هستند که پهنای (انحراف استاندارد) توابع گوسی در لایه دوم کنترل کننده عصبی- فازی می‌باشند. عبارت ij نیز بیانگر j–امین تابع تعلق از ورودی i–ام می باشد.
(5-15)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...