استاندارد و احتیاجات

3-3- تهیه عصاره رزماری
Widget not in any sidebars

عصاره روغنی رزماری مورد نیاز برای انجام تحقیق پس از تهیه به صورت استاندارد در شرکت باریج اسانس کاشان، به منظور جلوگیری از تخریب ترکیبات شیمیایی آن تا زمان مصرف، در ظروف تیره و در دمای مناسب نگهداری شد.
3-4- ترکیب جیره‌های غذایی و نحوه تغذیه ماهیان
شش جیره آزمایشی شامل یک جیره فاقد عصاره رزماری و آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به عنوان شاهد (تیمار یک) ، یک جیره حاوی 03/0 گرم آنتی بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی (تیمار شش) و چهار جیره با مقادیر 1/0، 1، 10 و 20 گرم عصاره روغنی رزماری به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی (به ترتیب تیمارهای دو، سه، چهار و پنج) تهیه گردید. مواد تشکیل‌دهنده جیره‌های آزمایشی به صورت مستقل تهیه شده و پس از آسیاب کردن برای تولید جیره‌های غذایی مورد استفاده قرار گرفت. اقلام جیره‌های غذایی با توجه به جداول استاندارد غذایی و احتیاجات غذایی فیل‌ماهیان جوان پرورشی تهیه گردید (1،2) و سپس به کمک نرم‌افزار WUFFDA نسخه 1، مقدار مورد نیاز هرکدام تعیین و صحت آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی و آنالیز تقریبی آن‌ها در جدول 3-1 آورده شده است.
پس از آماده نمودن مواد اولیه تشکیل‌دهنده جیره‌ها (جدول 3-1)، ابتدا مواد اصلی (شامل آرد ماهی، آرد کلزا،‌ آرد سویا، آرد ذرت،‌ آرد گندم،‌ آرد جو، آرد پنبه دانه، گلوتن ذرت و مکمل ویتامینه) با نسبت ارائه شده در جدول 3-1 با یکدیگر مخلوط شده و پس از افزودن روغن ماهی (6 درصد) و آب ( تا حدی که رطوبت مناسب برای پلت‌زدن فراهم گردد) به صورت ترکیب مرطوب در آورده شد. در جیره حاوی آنتی‌بیوتیک، پودر آنتی‌بیوتیک اکسی تتراسایکلین به مواد خشک جیره پایه اضافه شد. در جیره‌های حاوی عصاره رزماری، عصاره رزماری توزین و با روغن ماهی مخلوط و به مواد خشک جیره پایه اضافه شد. برای اندازه‌گیری عصاره رزماری و افزودن آن به جیره،‌ از استوانه مدرج 10 میلی‌لیتر استفاده گردید. هر یک از جیره‌ها به طور جداگانه با چرخ گوشت با قطر منافذ 2 میلی‌متر،‌ به صورت رشته‌هایی در آورده شد و رشته‌های حاصله، در هوای اتاق به کمک پنکه به مدت یک روز خشک شد. پس از خشک شدن، پلت‌ها به قطعات مناسبی شکسته شد و در کیسه‌های پلاستیکی تیره رنگ تا زمان مصرف درون یخچال با دمای 4 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد.
جدول 3-1 اجزای تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی (برحسب درصد)
جیره‌های آزمایشی
اقلام غذایی
شاهد
(1)
عصاره روغنی رزماری (g/kg)
اکسی‌تتراسایکلین
(تیمار شش)
003/0 درصد
01/0درصد (تیمار2)
1/0درصد
(تیمار3)
1درصد (تیمار 4)
2درصد (تیمار5)
آرد ماهی
20
20
20
20