ارزیابی نتایج و شبیه‌سازی

d: 1 2 8 3 9 4 5 6 7 h : 2 3 4 5 1 6 8 7 9

شکل 3-30 ابعاد نمونه شبیه‌سازی بر حسب میلی‌متر [45].

شکل 3-31 مشبندی برای جوش v شکل دو طرفه [45].

شکل 3-32 تقسیم‌بندی لایهها [45].
Widget not in any sidebars

– توزیع میدان تنش پسماند ناشی از جوشکاری
در هریک از توالیهای جوش ذکرشده در بالا، توزیع تنش پسماند، اساساً ثابت است. بنابراین، تنها تنش پسماند طرح f در اینجا بحث میشود. به علاوه در شبیهسازی عددی، روش جوشکاری معکوس بین لایه‌های مجاور در جوشکاری چند لایه و یا بین پاسهای مجاور در هر لایه پذیرفته شده است. شکل 3-33 توزیع تنش معادل را نشان میدهد. شکل 3-34 توزیع تنش پسماند عرضی و شکل 3-35 توزیع تنش پسماند طولی را نشان می‌دهد. مشاهدات زیر را میتوان از روی شکلها صورت داد ]46[.

شکل 3-33 توزیع تنش‌های معادل [46].

شکل 3-34 توزیع تنش‌های پسماند عرضی [46].

شکل 3-35 توزیع تنش‌های پسماند طولی [46].
حداکثر تنش معادل، بر روی جوش پدید میآید. تنش‌های کششی عرضی و طولی ورق ضخیم اساساً بر روی جوش یا نزدیک آن پخش شدهاند که مقدار بیشینه بر روی جوش ظاهر میگردد. تنش‌های پسماند فشاری عرضی و طولی دورتر از جوش پدید میآید. در ضمن چون هیچ قیدی وجود ندارد، تنش پسماند طولی در هر دو انتهای پاس به صفر نزدیک است. شکل 3-36 توزیع تنش معادل را در امتداد ضخامت ورق ضخیم و بر روی مقطع میانی جوش نمایش می‌دهد ]46[.

شکل 3-36 توزیع تنش‌های معادل در سرتاسر ضخامت روی مقطع مرکزی جوش [46].
شکل 3-37 توزیع تنش پسماند عرضی در امتداد ضخامت بوده و شکل 3-38 نیز توزیع تنش پسماند طولی را در امتداد ضخامت ورق و در مقطع میانی جوش نمایش میدهد. در اشکال فوق، واژه «فاصله» بیانگر فاصله یک نقطه از کف ورق ضخیم است. از این اشکال دیده می‌شود که مقادیر بیشینه تنش معادل، تنش پسماند عرضی و طولی بر روی سطح ورق پدید میآیند درحالی‌که مقدار تنش در بخش میانی نسبتاً کمتر است [46].
– ارزیابی آزمایشگاهی:
جهت ارزیابی نتایج شبیهسازی، آزمایشهایی به این منظور بر روی ورق با شیار V دو طرفه انجام گرفته است. به علاوه جهت سهولت آنالیز، طرح f به عنوان روش جوشکاری پذیرفته میشود. مصالح، ابعاد ورق و شرایط جوشکاری در آزمایش مانند حالات شبیهسازی در نظر گرفته شده است. دستگاه آزمایش‎کننده قابل‌حمل AST جهت آزمایش تنش پسماند نمونه، مورد قبول قرار گرفت. روش اشعه ایکس با پرتو افکندن اشعههای ایکس به نمونهها کار میکند و سپس پراش اندازه گرفته میشود. تنش داخلی توسط اعوجاج شبکه بلوری اندازهگیری میشود. هرچند اجرای این روش ساده نیست اما باعث دست‌نخورده ماندن نمونه میشود. به علاوه اندازهگیری تنش پسماند سطحی قاب قبول است ]46[.