ارزیابی عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان

-ضابط(1389)در پژوهش خودبا هدف بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) است. به این منظور پس از شناسائی عوامل موجد بهسازی نیروی انسانی و سپس شناسائی مولفه‌های ویژه هر یک از این عوامل در ستاد ناجا، اثر ارزیابی عملکرد بر هر یک از این مؤلفه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش، رضایت، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تاثیر دارد اما بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی تاثیر ندارد.
-محمدنژاد(2009) با عنوان ارزیابی عملکرد/ مدیریت رهبری انجام داده است.وی نتیجه می گیردسازمانهای بسیاری در پیاده‌سازی و اجرای کامل استراتژیها یا مدیریت عملیات خود، ناموفق‌اند. این مسئله ناشی از تعریف ناقص استراتژی ها نیست، بلکه به این خاطر است که چارچوب منسجمی برای یکپارچگی و همسویی این دو فرایند حیاتی(استراتژی و عملیات) در اختیار ندارند.
Widget not in any sidebars

-پژوهش فرزاد امیر(2006)با عنوان ارزیابی عملکرد سازمانی انجام شده است.تعالی کسب و کار بر رضایتمندی همزمان ذینفعان کلیدی سازمان و ضرورت اندازه گیری عملکرد سازمانی بر مبنای عوامل بحرانی موفقیت تاکید دارد.
-پژوهش صدرالسادات(2009) برای ارزیابی عملکرد موثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران انجام گرفته است. در بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد بکار گرفته شده در سازمانها و مؤسسات مختلف بطور کلی این نتیجه بدست می آید که مؤسسات و سازمانهای مزبور براساس نیاز و در چهارچوب مدلهای علمی مطرح شده از ناحیه صاحب نظران علم مدیریت، بصورت تجربی نسبت به انتخاب و استقرار نوعی نظام ارزیابی عملکرد برای کارکنان خود، اقدام نموده اند، بگونه ای که صرف نظر از شرایط و ویژگی های نیروی انسانی از بسیاری جهات با هم شباهت دارند.
-چراغعلی (1384) مدلی برای ارزیابی عملکرددانشگران در شرکت اپکو تدوین گردید . در این تحقیق بعداز شناسایی معیارها از طریق پر سشنامه ها، درجه اهمیت نیز (AHP) هر معیار با استفاده از روش مقایسات زوجی بدست آمد که با مشخص شدن ارزش هر معیار وپاسخنامه ها، مدل و نظام ارزیابی این تحقیق تدوین گردید.
-فتح آبادی با بررسی تاثیر ارزیابی کارکنان بر بهسازی نیروی انسانی، به صورتی مشابه 5 مؤلفه برای بهبود نیروی انسانی در نظر گرفته است که عبارتند از: نوآوری، نیازهای آموزشی، رشدقابلیت های فردی، رشد شخصیت، رابطه رئیس و مرئوس.
-عبداله زاده نیز در شناسائی تاثیر ارزیابی کارکنان بر بهبودعملکرد نیروی انسانی پرداخت. وی نیز در مطالعه خود 5 مؤلفه برای بهبود نیروی انسانی در نظر گرفته است که عبارتند از : نوآوری، شناسائی نیروهای کارامد، نیازهای آموزشی، قانون مداری، رشد قابلیت های فردی
-ممی زاده در بررسی تاثیر غنی سازی شغل بر بهبود عملکرد کارکنان بهسازی به مطالعه ای مشابه با پژوهش حاضر پرداخته است. تمرکز این تحقیق بر شناسائی تاثیر غنی سازی بر 5 مؤلفه بهبود نیروی انسانی یعنی رضایت، انگیزش،عملکرد، انضباط و ترک خدمت است.
2-4.آشنایی با قلمرو تحقیق
دانشکده شهید رجائی کاشان در محدوده 5 کیلومتری کاشان با 11 هزار متر مربع در سال1354 تاسیس شد، که شامل 13 رشته کاردانی، 7 رشته کارشناسی در دوره های شبانه و روزانه است.تعداد دانشجویان 3000 نفرند که در رشته های فنی مشغول تحصیل هستند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
در این تحقیق که دارای دو بخش نظری و تجربی است در بخش نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و در بخش تجربی از روش پیمایش استفاده شده است. پیمایش عام ترین روش تحقیق در علوم انسانی است. روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند پاسخ افراد را استخراج و کد گذاری کرده و سپس نتایج حاصل از آن را برای آزمودن تبیینهای تصدیق شده یا نظریهها مورد استفاده قرار میدهند.پیامد پیمایش برای محقق دسته ای از پاسخ هاست که غالباً گزینه های ثابت پرسش ها هستند و از مجموع آنها می توان برای سنجش خصوصیات و نگرش گروه های اجتماعی معین استفاده نمود. (بیکر، 1385، 98)
روش علمی یا روش تحقیق فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعینی است که مراحل عمده روش علمی به شرح ذیل است:
پی بردن به مساله موضوع تحقیق، جستجوی پیشینه، جمع آوری اطلاعات،آزمون فرضیات،پذیرش یا رد فرضیات، نتیجه گیری(سرمد،1383)
3-2.روش تحقیق
روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه نگرش او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی است.
نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی است،تحقیق حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است. وروش تحقیق در این تحقیق توصیفی -پیمایشی می باشد.
از آن جهت توصیفی است که به توصیف عینی موضوع پرداخته شده و وقایع و خصوصیات مرتبط به موضوع بازگو می شود.
و از آن جهت پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات کمی از پرسشنامه استفاده کرده ایم.
3-3.جامعه آماری تحقیق
تعاریف بسیاری برای جامعه آماری ارائه شده که برخی از آنها عبارتند از:
جامعه آماری، مجموعه حقایق یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده میشود.گروهی از افراد یا اشیا که در خاصیت مورد تحقیق مشترک باشندوبا اهداف موضوع مرتبط باشند(خلیلی،1378).
همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی ها را صفت مشترک جامعه آماری می گویند(متانی،1386،ص108).
جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشکده شهید رجائی کاشان که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و آزمایشی مشغول بکار هستند وشامل 110 نفر می باشند.
3-4- حجم نمونه

Share this post

Post navigation

You might be interested in...