ارزیابی توانمندی تکنولوژی

 

نوع D :خلاق

ـ توانایی کسب منافع از راه نوآوریـ روش هدف دار بخشی جدا از هم که بوسیله بقیه بخشها پیروی می شه

ـ راه و روش خلاق به EST

ـ اجرای نقش کلیدی در روش هدف دار ملی

ـ خدمات مؤثر و درخواست محور

نوع C : هدف دار

ـ روش هدف دار بخش روشن، باخبر شدن از مباحث اصلی ESTـ ظرفیت بالا در محدوده های تکنولوژی بخش

ـ توانایی به روز کردن از راه اکتساب و جذب تکنولوژیهای خارجی

ـ شرکتها خوب بوسیله مکانیزمهای تکنولوژی درخواست محور انجام وظیفه می کنن

ـ نبود توانایی در تصرف، توانایی در اجرای پروژه ها

نوع B : تطبیقی

ـ بعضی عناصر بجای روش هدف دار که دارای تقدمهای واضحی نیستندـ تحتِ کنترل مقررات جدید EST  که در کشورای پیشرفته آماده شده ان

ـ عرضه توانائیهای قطع شده از درخواست واسه خدمات

ـ مؤسساتی که به طور ناقص و ضعیف خدمات ارائه میدن

ـ نبود تاثیر در اجرای پروژه های جدید، نبود توانایی در به روز بودن

نوع A : پشیمون

ـ نبود توانایی در بخش، نبود توانایی در جذب تکنولوژیهای جدیدـ نبود سازگاری روش هدف دار تکنولوژی واسه تکنولوژیهای مناسب محیط (EST)

ـ تمرکز شرکتها و سیاستگذاران بر مدیریت بحران

ـ شدیداً آسیب پذیر نسبت به پیشرفته های تکنولوژیکی و مقررات EST جدید

ـ نبود آگاهی نسبت به تهدیدات و فرصتها

شکل ۲-۲- سطوح تکنولوژیک بنگاه (هابدی ۲۰۰۲)

 

بخشهای نوع  : نا آگاهی/ واکنشی: بخشهای نوع A  از نیاز به یه روش هدف دار بهبود تکنولوژی آگاه نیستن باوجود اینکه به روش هدف دار بهبود تکنولوژی نیازمند می باشن. فعالان اصلی و برجسته در این بخشها شناختی از این موضوع که به انتقال تکنولوژی یا اقتباس اون نیاز هست، ندارن. بقیه نیازای فوری به نظر می رسد که بر ملاحظات تکنولوژی تقدم دارن (مثل بحرانهای بقاء و موندگاری فعالیت و یا بحرانهای مالی). این بخشها عموماً نمی دانند که چی رو بهتر کنن و چیجوری توانمندی جفت و جور کنن و اونا شایدً با تغییرات بازار خارجی و تکنولوژی موافق هستن. حتی اگه شرکتهای معینی مسأله رو تشخیص بدن، نمی تونن پشتیبانی گسترده ای از برنامه بهبود بخش بدست بیارن، چون شرکتها و افراد کمی خواهان و قادر به پیوستن به اونا هستن.

بری کمک به بخشهای نوع A  پشتیبانی پایه ای و اساسی لازمه تا از استراتژیهای لازم در جهت کسب و جذب تکنولوژیهای خاص و ارتقا توانائیها خبردار شن. در بخشهای تولیدی کشورای خیلی ضعیف، به مونتاژ اجناس ساده جهت بازار داخلی تأکید می شه، شرکتها هنوز ممکنه توانایی به دست آوردن مهارت در تکنولوژیهای مهندسی تولید رو نداشته باشن، در اینجور مواردی گروه های بخشی تلاش در گسترش توانائیهای مونتاژ موجود و تنظیم روش هدف دار دارن، تا مهارتهای مهندسی رو به منظور بهبود رقابت یاد بگیرن.

اما به دلیل اینکه این شرکتها از نیازای تکنولوژیکی آگاه نیستن، هیچ گونه تقاضایی واسه خدمات تکنولوژی ندارن و در جستجوی اون هم نیستن. واسه شکست دادن این مشکل نبود آگاهی اساسی و یا مشکل درخواست، ابتکارات و استراتژیهایی لازم باشن

بخشهای نوع  : بخشهای تطبیقی (واکنشی)

فعالان کلیدی در این بخشها نیاز به بهتر شدن در توانمندیهای تکنولوژیکی رو تشخیص میدن، اما اونا درباره چگونگی جفت و جور کردن منظم اون آگاه نیستن. بخاطر اینکه منابع داخلی اونا محدوده (اونا کمبود پرسنل ماهر دارن) تمایل دارن، به شکل موثر یا غیراثربخش به وقایع شامل تهدیدات و فرصتهای تکنولوژیکی عکس العمل نشون بدن. اما اونا قادر نیستن از وقایع به سود خودشون بهره جویند. این بخشها بیشترً به علم فنی تکنولوژیکی عرضه کنندگان خارجی وابسته هستن و استراتژیها و عملیات خود رو با در نظر گرفتن تجربه محدودشان پایه ریزی می کنن. بخشهای تطبیقی (واکنشی) در خیلی از بخش های آزمایش و روش هدف دار تکنولوژی دارای توانمندیهای پیشرفت یافته ضعیفی هستن.

بخشهای از نوع B  ذاتاً قویتر و هماهنگ تر از بخشهای نوع A  هستن. بهرحال اونا بیشترً بدون هر نوع روش هدف دار یا چارچوبی واسه بررسی موضوعات تکنولوژیکی و تصمیم گیری در مورد مجموعه اولویتها هستن. اولویتها شامل عرضه بهتر شده منابع انسانی آموزش دیده و سرمایه گذاریهای پیوسته در تسهیلات تکنولوژیکی مشترک می شه. گروه ها یا مؤسسات بخشی به توانایی جهت جستجوی راه حلهای علم و تکنولوژی و آزمایش گزینه های تکنولوژی جدید نیازمند می باشن. اونا هم اینکه به توانمندی پیشنهاد دهی در مورد چگونگی اکتساب و اجرای تکنولوژیهای خاص (مثل فرایندهای جدید تولیدی) نیازمند هستن.

شرکتهای مشاوره ای این نقش رو می تونن بکنن، یا خدماتی که بوسیله سازمانهای تحقیق و تکنولوژی دولتی ارائه می شه، بستگی به نیازای بخش داره. به محض اینکه توانمندی پیشرفت یابد، این بخشها می تونن توانمندیهای خود اتکایی رو واسه برنامه ریزی هدف دار پیشرفت بدن.

۲-۶-۲- آزمایش توانمندی تکنولوژی واسه شرکتای خدماتی

مدلای زیادی واسه آزمایش توانمندی تکنولوژی در شرکتای خدماتی هست که در زیر به بعضی از اونا اشاره می شه.

 • مدل مدیریت نیازای تکنولوژی
 • مدل آزمایش مستقیم شکاف توانمندی
 • مدل گارسیا – آرولا
 • مدل اطلس تکنولوژی
 • مدل زنجیره ارزش تکنولوژی پورتر
 • مدل آزمایش سطوح توانمندی یونیدو
 • مدل لعل
 • طبقه بندی کاستا و دکوئیرز
 • مدل لیدنسی
 • مدل پاندا و راماناتان
 • مدل لین
 • مدل فلوید
 • مدل سریپای پن، کیم و ارنست
 • مدل فرانسمن
 • مدل عامل رقابتی

که پاندا و راماناتان در سال ۱۹۹۶ فرآیندی رو واسه آزمایش تکنولوژی  شرکتای خدماتی ارائه دادن.  مدل نامبرده دارای پنج مرحله شناسایی مراحل ارزش افزوده در شرکت، شناسایی توانمندی تکنولوژی لازم، تدوین شاخصایی واسه آزمایش هر توانمندی تکنولوژیک، آزمایش زنی با الگو ورداری توانمندیای تکنولوژیکی و موشکافی شکافه ( پاندا، ۱۹۹۶)

موشکافی

 

متدولوژی آزمایش تکنولوژی

منظور از متدولوژی مطالعه، فهرستی از فعالیت هاست که تقریبا در هر آزمایش کاربرد دارن. البته این فعالیتا براساس عواملی مانند نوع مطالعه، بخش فعالیت و موضوع آزمایش فرق می کنن. به خاطر همین در توضیح متدولوژی از واژه ” اجزا” به جای “گاما” استفاده می شه. این فعالیتا دارای توالی ساده و خطی نیستن و عوضش دارای توالی منطقی هستن ولی نکته مهم اون هستش که باید از هر فعالیت انجام گرفته در انجام فعالیتای دیگه استفاده کرد. در مورد ترکیب اجزای متدولوژی TA، دیدگاه های مختلفی از طرف اندیشمندان ارائه شده. جدول زیر دیدگاه های جونز، کتس، پورتر و براون رو بیان می داره.

جدول ۲-۲ – دیدگاه های جور واجور در ترکیب اجزای متدولوژی مطالعه آزمایش تکنولوژی( قاضی نوری ،۱۳۸۳)

جونز (۱۹۷۱)کتس(۱۹۷۶)پورتر(۱۹۸۰)براون(۱۹۹۸)
۱-تعیین چارچوب و هدف آزمایش۱-بررسی موضوع
۷-شناسایی گروه های ناراحت
۱- تعریف موضوع۱-تعیین موضوع، دامنه و افق وقتی آزمایش
۲- توصیف تکنولوژیای مربوط۲- شناسایی جایگزینای سیستم
۸- شناسایی جایگزینای سیستم کلان
۲- توصیف تکنولوژی۲- توصیف تکنولوژی
۳- پیش بینی تکنولوژی
۳- توصبف وضعیت جامعه۹- شناسایی متغیرها یا وقایع خارجی۴- توصبف جامعه
۵- پیش بینی جامعه
۴- شناسایی بخش های تاثیر۳- شناسایی اثرات ممکن۶- شناسایی اثرات۳- تعیین سود و بهره مندان بالقوه
۴-تعیین اثرات بد
۵- تحلیل مقدماتی اثرات۴- برآورد اثرات۷- تحلیل اثرات
۸- برآورد اثرات
۶- شناسایی گزینه های اقدام ممکن
۷- تکمیل تحلیل اثرات
۵- شناسایی وسیله تصمیم
۶- شناسایی گزینه های اقدام واسه وسیله تصمیم
۹- تحلیل سیاستا۵- تحلیل سیاستای ممکن
۱۰- نتیجه گیری (و ارائه پیشنهاد)۱۰- انتقال یافته های

 

۷-۲- مدلای آزمایش توانمندی تکنولوژی:

در مدیریت تکنولوژی، روشای مختلفی در رابطه با آزمایش تکنولوژی مطرح گردیده، که محققان مختلفی براساس رویکردهای خود به تکنولوژی، شاخصای مختلفی رو ارائه دادن. با در نظر گرفتن نوع کاربرد مورد انتظار از مدل لازم واسه آزمایش و انتخاب تکنولوژیای کلیدی در صنعت هوایی، انگار معیارهای زیر اهمیت داشته باشن:

جامعیت: به معنی در برگیری ابعاد وسیعتری از تکنولوژی در ارزیابیه که بتونه تکنولوژیای بخش های جور واجور صنعت هوایی رو پوشش دهد.

راحتی فهم: مدلی باید تدوین شه که درک ادما از اون بسیار آسون بوده و تلقیای ادما از اون برابر باشه.

سهولت تکمیل: مدلی آماده شده باید در زمان و با هزینه کم منتهی به آزمایش تکنولوژیا شه.

کمی بودن خروجی مدل: به خاطر قیاس چند نتیجه کار تکنولوژیک با همدیگه لازمه یافته ها به صورت عددی ارائه شه. در ادامه به گفتن بعضی از مهمترین روشای آزمایش و انتخاب تکنولوژی می پردازیم.

مدلهای مختلفی در رابطه با آزمایش توانمندی تکنولوژیکی هستن که این دیدگاه ها و مدلا در سه بخش کلی به توضیح زیر طبقه بندی می شه.(خمسه،۱۳۸۹)

جدول ۳-۲- طبقه بندی مدلای آزمایش توانمندی تکنولوژیکی(خمسه،۱۳۸۹)

 

راه حل

اقتصاد

مدلای تعیین شکاف تکنولوژیمدلای آزمایش علل بروز شکاف تکنولوژیمدلای ارائه راه حل جهت جبران شکاف تکنولوژی
مدل اطلس تکنولوژی
مدل پورتر
مدل پاندا و راماناتان
مدل فلوید
مدل مدیریت نیازای تکنولوژی
مدل آزمایش شامل تکنولوژی
مدل آزمایش موقعیت تکنولوژی
مدل ارزش افزوده اقتصادی
مدل فورد
مدل لیندسی
مدل اطلس تکنولوژی
مدل فلوید
مدل مدیریت نیازای تکنولوژی
مدل سطوح توانمندی تکنولوژی
مدل فورد
مدل لیندسی
مدل فال
مدل گارسیا آرولا
مدل لین
مدل آزمایش نیاز تکنولوژی
مدل سیستمای اطلاعات مدیریت علم و تکنولوژی
مدل مدیریت نیازای تکنولوژی