ارزیابی و مطالعه


Widget not in any sidebars

– دماهای پیک کمتری برای حالت 8 پاس نسبت به حالت 3 پاس ثبت شد (برای ضخامت یکسان).
– توزیعهای تنش پسماند پیش‌بینی شده برای هر دو حالت تغییر میکند هر چند که مقادیر تنش پیک (حداکثر) در امتداد خط مرکزی جوش خیلی با هم تفاوت ندارند.
– تغییرشکلهای شعاعی درونی در ریشه جوش برای حالت 1 نسبت به حالت 2، کمتر است ]42[.

شکل 3-23 نتایج به دست آمده برای تغییرات حرارتی نسبت به زمان در فاصله 7/12 میلیمتر از خط نزدیکی جوش روی سطح داخلی بعد از آخرین پاس (برای حالت 1) [42].
در حقیقت پارامترهای زیر مسئول احتمالی این مشاهدات می‌باشند [42]:
مدل سخت کنندگی مصالح.
طول مدل اجزای محدود.
چگونگی مقید شدن مدل در طول جوشکاری.
حرارت میان پاس.

شکل 3-24 نتایج به دست آمده توسط 6 سازمان برای تنش‌های عرضی در سرتاسر ضخامت روی خط مرکزی جوش بعد از آخرین پاس (برای حالت 1) [42].
3-6 نتایج شبیهسازی تنش پسماند ناشی از جوشکاری
معادلات متعددی برای جهات جوشکاری طراحی گردیده است که در شکل 3-25 نشان داده میشود. جوش به 3 لایه تقسیم‌شده و پیکانها جهت‌های در حال حرکت منبع حرارتی جوشکاری را نشان میدهد. روند توزیع تنش پسماند در توالیهای جوشکاری ذکرشده در بالا مانند جوشکاری برای یک لایه است. همه تنش کششی پسماند در جوش و نزدیک به آن ظاهر میشود درحالی‌که مقادیر بیشینه آن بر روی جوش ظاهر میشود. تنش معادل فون میزس قاعدهای جهت ارزیابی این موضوع است که آیا مصالح در حالت کشسان تغییرشکل دادهاند یا در حالت پلاستیک ]43[.

شکل 3-25 جهت‌های جوشکاری [43].
هنگامی که تنش معادل کمتر از حد تسلیم مصالح باشد، مصالح در فاز کشسان بوده و اگر تنش معادل حد تسلیمش را کسب کند، میتواند در فاز مومسان در نظر گرفته شود. بنابراین در فرآیند شبیهسازی عددی، مطالعه تنش معادل، حائز اهمیت است ]43[.
(3-1)
در این عبارت، σ بیانگر تنش معادل فون میزس است و ، و به ترتیب معرف سه تنش اصلی برای یک نقطه صفحه است. از آنجایی که روند توزیع تنش پسماند در هر 4 طرح شکل 3-25 یکسان است، نتایج طرح (c) را به عنوان مثال در نظر گرفته میشود که در شکل 3-26 به نمایش در آمده است.
فاصله در شکل 3-26 بیانگر فاصله یک نقطه تا خط وسط جوش است. با توجه به شکل 3-26 می‌توان دید که مقدار بیشینه تنش معادل وان میزس بر روی جوش ظاهر شده که به تدریج با دور شدن از جوش به حدود صفر کاهش پیدا می‌کند ]43[.