اختلالات روانشناختی و دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه
 • فعالیت بدنی نه تنها بر کاهش میزان شیوع بیماریهای قلبی مؤثر میباشد بلکه بر میزان بروز سایر بیماریهای جسمی‌و اختلالات روانشناختی از قبیل فشار خون بالا، استئوپروز، سرطان پستان و کولون، افسردگی، اضطراب و استرس نیز مؤثر میباشد (ضیائی و همکاران، 1386). محققان نشان دادند میزان اضطراب در دانشجویان پسر با افزایش BMI ارتباط مستقیم و با آمادگی قلبی- عروقی ارتباط معکوس دارد در حالی که در دانشجویان دختر تنها با آمادگی قلبی – عروقی ارتباط دارد (موستو و همکاران ، 2003). با توجه به رشد فناوری، فعالیتهای روزمره افراد تا حد زیادی محدود شده و همین عامل سبب شده است که حوادث قلبی و عروقی به دومین علت مرگ و میر پس از حوادث رانندگی تبدیل شود. این موضوع در مشاغل کم تحرک از جمله مشاغل دانشگاهی اهمیت بیشتری دارد.
  از طرف دیگر دوران جوانی، دورانی است که زمینه بسیاری از بیماریهای پرخطر سنین میانسالی و کهنسالی از آن نشأت میگیرد و به همین دلیل یک دانشجو باید علاوه بر داشتن علم کافی در مورد تأثیر فعالیت فیزیکی مناسب، از تحرک کافی نیز برخوردار باشد. با توجه به این امر، برنامهریزی برای افزایش سطح فعالیت بدنی و آمادگیهای جسمانی در سطح جامعه امری ضروری به نظر میرسد. این موضوع که تأثیر برنامههای آموزشی فعلی دانشجویان به چه میزان در افزایش فعالیت فیزیکی آنان و یا آمادگی جسمانی آنان تأثیر دارد موضوعی است که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته ولی برای برنامهریزی مناسب نیاز به بررسی منظم دارد (ضیایی و همکاران، 2004). ژوزفین و لورنز در مطالعهای که در سال 2011 روی دانشجویان جوان انجام داد میزان شیوع اضافه وزن و شاخصهای خطر بیماری قلبی را پایین گزارش کردند و از طرفی آنها، رابطه ای بین میزان اضافه وزن و سطح فعالیت بدنی مشاهده نکردند.
  این در حالیست که مقدم و همکارانش در 1390 با بررسی دختران سنین دبیرستان، نشان دادند حدود نیمی از دختران دبیرستانی فعالیت بدنی کمی داشتند و در رده اضافه وزن و چاقی قرار گرفتند. به عبارت دیگر کاهش فعالیت بدنی با افزایش اضافه وزن همراه بود.
  هرچند میزان آمادگی جسمانی معیار دقیقی برای تعیین صحت شیوه زندگی فرد می‌باشد ولی وضعیت ترکیب بدنی نیز به طور غیر مستقیم میتواند نشان دهنده میزان فعالیت جسمانی و شیوه زندگی آنان باشد. بنابراین وجود تناقضات مختلف در پژوهشهای پیشین و اهمیت حفظ سلامتی در دختران دانشجو به سبب مسؤلیتهای آتی زندگی، مانند حضور در کلاس درس از طرفی و از طرف دیگر فرزندپروری محقق را بر آن داشت تا با انجام مطالعه برای تعیین آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی دانشجویان، اطلاعات دقیقتری را جهت برنامهریزی مناسب برای این دانشجویان که الگو رفتاری دانش آموزان کشور هستند فراهم نماید.
  1-3- اهداف و فرضیه‌های پژوهش
  1-3-1- هدف کلی:
  ارتباط بین ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان
  1-3-2- اهداف جزئی:
  بررسی ارتباط بین ترکیب بدنی وسطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان
  بررسی ارتباط بینآمادگیجسمانی وسطحفعالیتبدنیدانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان
  1-4-فرضیه‌های پژوهش:
  فرضیه کلی
  بین ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی و دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان ارتباط معنیداری وجود دارد.
  فرضیههای جزئی
  بین ترکیب بدنی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
  بین آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
  1-5-متغیرهای پژوهش
  1-5-1-فعالیت بدنی: در این پژوهش فعالیت بدنی به عنوان متغیر مستقل میباشد که با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه فعالیت بدنی مورد بررسی قرار گرفت.
  1-5-2-ترکیب بدنی: دراین پژوهش این متغیر با استفاده از شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به دور باسن محاسبه گردید.
  1-5-3-آمادگی جسمانی: برای سنجش آمادگی جسمانی در این پژوهش از شاخصهای آمادگی قلبی و عروقی، انعطاف پذیری، استقامت عضلات شکم و چابکی استفاده گردید.
  1-6-تعریف اصطلاحات
  1-6-1-ترکیب بدنی :
  1-6-1-1-تعریف نظری: ترکیب بدنی به صورت عمده مربوط به توزیع عضله و چربی در بدن می‌باشد (هادوی و همکاران، 1392).
  1-6-1-2-تعریف عملیاتی: در این پژوهش ترکیب بدنی توسط شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محیط‌ کمر به محیط باسن (WHR) اندازه گیری شده است.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.