آسیب های اجتماعی-دانلود متن کامل

زندگی و دیگر مقولات اجتماعی را نیز در بر می گیرد.شهر بندرعباس نیز به جهت مرزی بودن از این امر مستثنی نیست و موقعیت جغرافیایی آن بر مقولات اجتماعی تأثیر گذار است.مرزهای آبی استان هرمزگان علی رغم کنترل نیروی انتظامی میادین ورودی بسیاری از کالاهای قاچاق می باشد.بندرعباس،بعنوان مرکز استان هرمزگان بخاطر موقعیت جغرافیایی-تجاری خود باعث جذب قومیت های مختلفی از تمام شهرهای ایران و برخی از کشوررهای خارجی به این شهر شده است که دارای فرهنگها و دیدگاه ها آداب و رسوم متفاوت هستند که به نوبه خود در کاهش یا افزایش آسیب های اجتماعی شهر مهاجرپذیر تأثیر گذار است.به این جهت مردمان این مناطق بیشتر در معرض خطر هستند.آمارهای موجود هم نشان میدهند که قاچاق و مصرف مشروبات الکلی در هرمزگان رو به افزایش میباشد به گونه ای که به گزارش اقتصاد پنهان آمار مقایسه ای کشفیات مشروبات الکلی در هرمزگان حاکی از افزایش 33درصدی کشفیات است.

بنابراین،این رساله در نظر دارد به بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی کدامند؟ نگارنده در این تحقیق برای دست یابی به پاسخ دقیقتر ونتایج واقعی،با توجه به محدودیت زمانی به بررسی ابعاد اجتماعی مهم مسئله
فوق، یعنی متغییرهای نقش خانواده،گروه های همسالان، در دسترس بودن مشروبات الکلی،پایگاه اجتماعی ،نقش
شبکه های رسانه ای و کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی در گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین جوانان 18تا 35 شهر بندرعباس می پردازد.
3-1.اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص مصرف مشروبات الکلی باید یادآور شد که در یک نگاه کنکاوانه به پدیده های نامیمون فرهنگی وآسیب های اجتماعی اینگونه در سطوح جامعه به ویژه در میان قابل توجهی از جوانان،ضرورت بازنگری به این مهم،ریشه یابی و چاره اندیشی را مضاعف می سازد.
یکی از دلایل اصلی گرایش نسل نوجوان و جوان به مصرف مشروبات الکلی و در نهایت ارتکاب بزه، عدم اطلاع و آگاهی این افراد از اثرات مخرب و ویرانگر مصرف این مواد بر جسم واعصاب و روان فرد مصرف کننده می باشد.در طول دهه های اخیر قرار گرفتن کودکان در معرض مصرف مشروبات الکلی در طول بارداری مادرانشان و پیامدهای رشد احتمالأ منفی آن موجب نگرانی خاصی گشته است که باآسیب شناسی برخی از اعمال و رفتار جوانان از قبیل مصرف مشروبات الکلی و اطلاع رسانی وبیان مضرات مصرف این نوع مواد می توان تأثیرات مخرب این نوع آسیب های اجتماعی را به حداقل رساند. برخوردهای خشونت آمیز با نوجوانان و جوانان آنان را سرکش و عصیانگر بار می آورد.سرکوب شدید موجب بی تفاوتی و یا اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر،افسردگی و اضطراب آنان خواهد شد لذا لزوم به کارگیری تمام امکانات در راستای هدایت و حمایت این افراد و ارائه ی برخی راهکارها ودادن اطلاعات مفید به جوانان و خانواده ها در شناخت عوارض و تأثیرات مشروبات الکلی وبه تبع آن ارتکاب ناهنجاری ها ضروری به نظر می رسد.از طرفی بیشتر مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه مصرف مشروبات الکلی صورت گرفته از دیدگاه پزشکی بوده و به عوارض جسمی آن و ترک و درمان جسمی پرداخته شده است که از جنبه های دیگر مثل جنبه های فرهنگی و اجتماعی و…کمتر توجه شده و دارای ضعف پژوهشی هستیم.همچنین بر پژوهشگران وآگاهان محرز است که یک پژوهش علمی علی رغم بنیادی بودن آن می تواند کاربردی باشد .از آن جایی که پژوهش در حیطه آسیبهای اجتماعی بیشتر جنبه کاربردی دارد پس ارائه راه حل و پیشنهادات مفیدی را هم در بر خواهد داشت که برا جلوگیری ،کاهش،اصلاح،بهبود و پیشرفت مشکل نقشی اساسی دارد.لذا این پژوهش تلاش دارد نظریه و عمل را مورد توجه قرار دهد.چنین پژوهشی عوامل اجتماعی گرایش به مصرف مشروبات الکلی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات برای برنامه ریزی و اجرا در سطوح مربوطه شود که برای خانواده ها و دست اندر کاران حقوقی،اجرایی و در کل برای سلامتی تمام اعضای جامعه کاربردی اساسی دارد.با بهره گرفتن از یافته های این پژوهش،خانواده و نیروی انتظامی میداند که ریشه گرایش،موارد پیشگیری و راهکارهای کاهش آن در چیست تا به مقابله با آن بپردازد.
بنابراین پرواضح است که مصرف مشروبات الکلی بعنوان یک آسیب اجتماعی و عامل انحراف دارای اهمیت وپژوهش و مطالعه ی اجتماعی برای ریشه یابی این مسئله اجتماعی ضروریست.لذا این پژوهش در نظر دارد در حد توان خود علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی را مورد مطالعه و بررسی قراردهد تا گامی هرچند کوچک در رفع یا کاهش این مسئله بردارد .
4-1. اهداف تحقیق
1-4-1.هدف کلی تحقیق:
-بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18ساله ی پسر به مصرف مشروبات الکلی.
2-4-1.اهداف جزئی تحقیق:
بررسی نقش روابط خانوادگی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
2-بررسی نقش شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
3-بررسی نقش نهادهای کنترلی و نظارتی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
4-بررسی نقش در دسترس بودن مشروبات الکلی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
5-بررسی نقش پایگاه اجتماعی واقتصادی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
6-بررسی نقش گروه های همسالان در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی
5-1. سؤالات تحقیق
1-5-1. سؤال محوری تحقیق:
-چه عوامل اجتماعی باعث گرایش جوانان(مردان35-18) به مصرف مشروبات می شود؟
2-5-1. سؤالات جزیی تحقیق:
1-آیا بین عوامل خانوادگی و مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین استفاده از شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین کارکرد نهادهای کنترلی ونظارتی و گرایش جوانان به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
4-آیا بین در دسترس بودن مشروبات و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
5-آیا بین نقش پایگاه اجتماعی و گرایش جوانان به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
6-آیا بین نقش گروه های همسالان و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد؟

فصل دوم
ادبیــــــــات نظــــری

فصل دوم
ادبیــــــــات نظــــری

2.مقدمه:
در این فصل به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته می شئود که شامل دو بخش ادبیات نظری و پیشینه تحقیق میباشد. در بخش دوم ابتدا به بررسی نظریات جامعه شناختی متناسب با موضوع پرداخته و در ادامه ، چارچوب نظری که برای تحقیق استفاده شد توضیح داده می شود.سپس در قسمت پیشینه تجربی به تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور، مرتبط با موضوع مورد نظر کار شده است اشاره می شود.

1-2.بخش اول: ادبیات نظری
1-1-2. تعریف مفاهیم کلیدی
– تعریف الکل
قرن هاپیش یکی ازدانشمندان اسلامی به نام محمدبن زکریای رازی (متوفی به سال 311 ه.ق)ازتقطیربخارشراب با ماده ای به دست آوردکه می توانست علاوه برکاربرد پزشکی به عنوان بهترینحلال شیمیایی مورداستفاده قرار گیرد،وی این ماده را«الکحل»نامید.(شیخ؛1377 :93)”الکل به معنی سرمه است ودر ادبیات ماچیزی راکه ارزش زیاد داشته باشد وکمیاب است.
-تعریف الکلیسم
الکلیسم مصرف غیرعادی الکل است که موجب واردشدن زیان به فرد مصرف کننده ودیگران شود(گودوین،1991)
الکلی کسی است که الکل زیاد مصرف کندو وابستگی اوبه الکل به حدی رسیده باشدکه موجب اختلال درسلامت جسمی وروانی او،ارتباط او با دیگران وکارکرد متعادل اجتماعی واقتصادی او شود.
(سازمان بهداشت جهانی،1950؛کلان،1970-به نقل از صدیق سروستانی،1387)
-درتعریف دیگری آمده است که اکلیسم یا می بارگی،بیماری فردی است که برای مدت طولانی مقادیر زیاد مشروبات الکلی مصرف می کند.که این بیماری با علائم زیرمشخص می شود:1-میل بیمارگونه به مصرف الکل بیشترپس ازنوشیدن مقادیراندکی که به عنوان آغازگر عمل می کند. 2-وجود حالت های فراموشی.)همان)
-تعریف کج روی اجتماعی(انحراف اجتماعی):
از میان اشخاص نا بهنجار کسی که رفتار نابهنجارش زود گذر نباشد و دیر گاهی دوام آورد کجرو یا منحرف و رفتار او کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی خوانده می شود.کجروی یا انحراف اجتماعی مفهوم بسیار وسیعی دارد و مشتمل بر انواع رفتار بهنجار است .در اینجا کجروی مساوی بی نظمیهای روانی و بیماری های روانی دانسته شده است.(شایان مهر؛434:1377)
-تعریف گرایش
فرهنگ معاصر فارسی گرایش را اینگونه تعریف کرده است:1.سمت گیری یا نزدیکی به جایی،چیزی،اثری یا هدفی 2.عمل یا فرایند پسندیدن یا دوست داشتن عقیده ای یا کاری؛میل 3.مقصود،هدف ضمنی (تحقیق در گرایش جوانان)و…(صدری افشار؛1062:1383)
2-1-2. بررسی تاریخچه ی مشروبات الکلی:
استفاده از الکل ریشه ی دیرینه ای در زندگی بشر دارد،کمبوجیه اولین کسی بوده که در قرن ششم قبل از میلاد، نام الکلیک به او اطلاق شده است بسیاری از مردمان فرهنگ های قدیم مانند مصر، یونان و رم در استفاده از شراب افراط میکردند.قدیمی ترین فرمول تهیه شراب در حدود یک ونیم قرن قبل از میلاد مسیح به وسیله ی «مارکوس کاتا» در ایتالیا ثبت شد.در حدود 800 سال بعد از میلاد مسیح، مرحله تقطیرتوسط یکی از شیمیست های عرب توسعه پیدا کرد.(هاشمیان؛502:1376)
قرن ها پیش یکی از دانشمندان اسلامی به نام محمد بن زکریای رازی (متوفی به سال 311 ه.ق) از تقطیر بخار شراب ماده ای به دست آورد که می توانست علاوه بر کاربرد پزشکی به عنوان بهترین حلال شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد، وی این ماده را الکحل نامید.(شیخ؛1377 :92)
«کحل» به معنی سرمه است و در ادبیات ما چیزی را که ارزش زیاد داشته و کمیاب است به سرمه چشم تشبیه میکنند.این نشان میدهد که نام اصلی این ماده الکحل بوده و بر اثر کاربرد زیاد این لفظ،حرف «ح» ازان حذف شده است.(مهیار؛654:1384)
مک گاورن در تحقیقات خود به نتایج جدیدی رسیده است. او کشف کرده است که در عصر حجر حدود 9 هزار سال پیش ساکنین دهی در چین نوعی نوشیدنی با 10 درصد الکل درست می کردند. این نوشیدنی که به انگلیسی به آن مید (mead) و در آلمانی مت(met) می گویند، عمدتا از عسل و آب درست می شود. در آلمانی اصطلاح دیگری هم به کار می رود که ترجمه آن “شراب عسل” می شود. مک گاورن در ظروفی که از آن زمان به جا مانده، ذرات اسید تارتاریک و موم عسل پیدا کرده است. او در زمینه تشخیص بقایای الکل در اشیای مربوط به دوران ماقبل تاریخ تخصص و شهرت جهانی دارد. ظاهرا چینی ها در آن دوران با میوه و عسل نوشیدنی های الکلی درست می کرده اند.

علاوه بر این ها مشخص شده است که چینی ها برای ساختن الکل از برنج وحشی نیز استفاده می کرده اند. حدس زده می شود که در دوران ماقبل تاریخ، که انسان ها از علم شیمی چیزی نمی دانستند، برنج را می جویدند و آن را در دهان خود برای مدتی نگه می داشتند تا نشاسته آن توسط بزاق دهان تبدیل به قند مالت شود. بعد برنج جویده شده را به مواد دیگر اضافه می کردند.از نظر مک گاورن الکل به انسانها کمک می کرده تا در شرایط سخت آن دوران زندگی راحت تری داشته باشند. برای همین هم در دوران نوسنگی تولید ابتدایی نوشیدنی های الکلی در مناطق مختلف دنیا رواجیافت.مک گاورن در تپه حاجی فیروز در شمال غربی ایران نیز قفسه های شراب پیدا کرده که مربوط به دوران ماقبل تاریخ است. در آنجا شراب را در ظروف در بسته، به طوری که هوا وارد آن نشود، نگهداری می کردند. ظاهرا ساکنین آن دهکده به عنوان مزه نیز از پسته استفاده می کردند. مک گاورن و هیئت تحقیقاتی اش تقریبا در همه آشپزخانه های آن دهکده به بقایای ظروفی که در آن شراب را نگه می داشتند، برخورده اند. مک گاورن بر این باور است که نوشیدن الکل در آن منطقه، امتیاز ویژه مرفهین نبوده و همه مردان و زنان الکل می نوشیده اند.مک گاورن همچنین در گودین تپه در ایران با اولین منبع آبجو، که مربوط به 5500 سال پیش است، روبرو شده است. هنگام درست کردن آبجو، سنگ هایی هم شکل می گیرند که باید آن را از آبجو جدا کرد. ولی ظروفی که در آن زمان در گودین تپه در آن آبجو درست می کردند، طوری ساخته شده بود که در حینریختن آبجو سنگ ها بیرون نریزند.(www.pezeshk.us)
3-1-2. عوارض مصرف مشروبات الکلی:
مصرف مشروبات الکلی در بسیاری از کشورهای جهان گسترش فراوانی یافته است و در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگتریتن آفت های جهان مورد بررسی قرار می گیرد.مصرف مشروبات الکلی بر جسم، روان، کار، مناسبات اجتماعی و فرهنگ جوامع تأثیرات مهلکی برجایی می گذارد.تحت تأثیر الکل اصول اخلاقی و انسانی به دست فراموشی سپرد می شود و تنش ها و نابسامنی های جدی در روابط خانوادگی و اجتماعی پدید می آید و به تدریج اختلالات روانی و عصبی افزایش میابد.(عزیزی؛1382 :349-347) بنابراین فرد مجبور است عوارض ناشی از این تحمیل را نیز متحمل شود که خود دارای انواع عوارض است که در این قسمت به هرکدام اشاره ای مختصر می شود:
الف-عوارض روانی مصرف مشروبات الکلی:
در الکلی های مزمن معمولأ فساد اخلاقی و زوال شخصیت متداول است. در پاره ای موارد ممکن است به زوال عقل یا دمانس نیز منتهی شود.خود خواهی، خود پرستی و احیانأ وحشیگری بر خلاف ظاهر خوب و حق به جانب، از خصوصیات این افراد است… عاطفه از بین می رود، جاه طلبی زائل می شود و نسبت به ظاهر خود بی توجه شده و از خانواده نیز غافل می گردد.(ایزدی؛2536 :120-119)
عمومی ترین عارضه ی روانی اعتیاد به الکل تغییر در خلق و خوی شخص است که بالاخره به جنون بلاهت در
مریض منجر می شود…در نزد معتادین وقتی الکل به مرحله ی اشباع در بدن می رسد خشونت در رفتار شخص ظاهر می شود…حالت انفعالی شخص به چگونگی کلی آن ها بستگی دارد ؛ چنانکه در اشخاص افسرده و منزوی آنچه به درون آن ها فشار می آورد ظاهر می شود… تفکر شدیدأ تحت تأثیر عواطف قرار گرفته و با بی پروایی به ظهور می رسد.هماهنگی موجود بین محتویات تفکر به تدریج از بین رفته و در نتیجه شخص پرت و پلا می گوید و در صورتیکه مستی فوق العاده شدید باشد قدرت تفکر از بین می رود و فعالیت ذهنی ضعیف شده ، خستگی بی جهت به شخص دست می دهد ، قدرت توجه نیز ضعیف شده و شخص قبل از خواب به حالت اغما می افتد… (ناظر؛1367 :69-67)
در مسمومیت های مزمن نمیتوان از ناراحتی های بخصوص نام برد زیرا واکنش های روانی هر فرد تابع شخصیت او بوده و مسمومیت فقط آن ها را تشدید می کند.(ریس؛1364 :318)
ب-عوارض اجتماعی مصرف شروبات الکلی :
برخی از مهمترین آنها عبارتند از:تصادفات رانندگی و ایجاد خطرات جانی و مالی و احساس ترس برای خود ودیگران، مستی در ملأ عام ، بروز رفتارهای خلاف اخلاق ، ولگردی ، تخلف از سایر مقررات ، خود کشی و آدم کشی ، ایراد ضرب و جرح ، تجاوز به عنف (صدیق سروستانی؛181:1387) از بین بردن امنیت عمومی ، ایجاد رعب و وحشت در مردم ، افزایش طلاق و جدایی و…
انگیزه ی پرخاشگری نیز تحت تأثیر الکل شدت می یابد و اغلب نزاع ها بواسطه ی این عامل می باشد(عظیمی؛ 2537 :182)
از دست دادن پیشرونده ی کنترل اجتماعی در دریافت میزان الکل سر انجام منجر به مداخله در کار، خانواده، ارتباطات، دوستی ها و فعالیت های اجتماعی شخص می گردد.(شهریاری؛1369 :372)
علم بزه شناسی نیز الکلیسم را منشاء بسیاری از جرائم و بروز خساراتی توان فرسابرای فرد و خانواده و جامعه و نسل فردا می داند و علل شیوع آن را مانند هر پدیده ی مضر دیگر و مخل به نظم اجتماعی تحت مطالعه و بررسی قرار می دهد.(کی نیا؛1370 :19)
عدم مسئولیت پذیری، بی نظمی، فساد نسل، قاچاق، سرقت، اخاذی، تهدید و از بین رفتن عزت نفس و آبرو ازدیگر عوارض اجتماعی مصرف مشروبات الکلی است.(قائمی؛1366 :96)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ-عوارض اقتصادی مصرف مشروبات الکلی:
قاچاق پدیده ی شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر اقتصاد کشور وارد و فعالیت اقتصاد رسمی و برنامه ها و سیاست های کشور را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال می نماید…تحمیل هزینه های ارزی قاچاق خارج از عرصه اقتصاد ملی بوده و ارز هنگفتی را به دولت تحمیل می کند، در این راستا مسیر حرکت اقتصاد ملی نیز با مشکل مواجه م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *