منابع پایان نامه ارشد با موضوع نقاط شهری، ضریب جینی، مناطق شهری، رشد جمعیت

جمعیت در کل کشور روبه‌کاهش بوده که این امر خود ناشی از بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و عواملی از این دست می‌باشد. جدول ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، تغییرات جمعیت، نقاط شهری، اسکان غیررسمی

نیاز برای ورود به جرگه بهره‌مندان از این طرح ۱۳۰ میلیون ریال است. البته درصورت اضافه نمودن ارقام مربوط به محوطه سازی و … این رقم به ۱۶۰میلیون ریال افزایش میابد، بر اساس محاسبات و... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، استاندارد، مسکن روستایی، تسهیلات بانکی

تولید مسکن را در کشور دارد، رغبتی به ساخت مسکن اجاره‌ای از خود نشان نمی‌داد. به‌طوری که تنها ۶.۱ درصد از کل واحدهای تولید شده در هر سال به قصد اجاره بود. لذا کمبود واحدهای مسکونی... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، برنامه سوم توسعه، مالیات بر درآمد، مناطق شهری

شده است. بر اساس قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که اقدامات لازم را در رابطه با ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق رهن ثانویه و مشارکت بخش مسکن در... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، اندازه دولت، برنامه اول توسعه

Cete, 2014) برنامه مسکن اجتماعی موفق • اندازههای مختلف مسکن • بازپرداخت انعطافپذیر • نفوذ سازمان هماهنگ کننده(TOKI) پروژه به اشتراک گذاری درآمد موفق • تضمین منافع عمومی • مشارکت بخش... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد، قیمت مسکن، کشورهای OECD، توانمندسازی

نیافته؛ H7: هزینه زیرساختها: کل هزینه سالانه برای خدمات زیر ساختی به ازای هر فرد؛ H8: نسبت وام به نرخ اعتبارات: نرخ وامهای مسکن به کل وامها؛ این مقیاس فقط در سطح ملی می تواند اندازهگیری... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی، قیمت مسکن، اقتصاد خرد، پژوهشگران

مانند لنزی است که سیاستگذاران از طریق آن نیاز به کمک را میبینند. خانوارها در صورتی تحت فشار مسکن قرار دارند که پایینتر از ۴۰ درصد از درآمد توزیعی و بیشتر از ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ درصد از درآمد... ادامه

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، مالکیت خصوصی، اعتبارات مالی

طریق کوپن یا کمکهای نقدی مستقیم یارانه داده میشود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمانهای مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا میشود. مطابق با برنامه بخش هشت به... ادامه

Read More