رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام حقوقی ایران

1. ممنوعیت کشتن حیوان 332. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان 343. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء 344. ممنوعیت زدن به صورت حیوان 355. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان 366. ممنوعیت سوزاندن... ادامه

Read More