پایان نامه با موضوع کسب و کار و سیستم ها

26‚0 786‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 15-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 474‚0 با سطح معنی داری 14‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 786‚0 با سطح معنی داری 26‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
Widget not in any sidebars

جدول 16-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر استفاده، توسعه و نگهداری سیستم ها
سطح معنی داری آماره آزمون
22‚0 821‚0 قبل از استقرار سیستم
48‚0 634‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 16-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 821‚0 با سطح معنی داری 22‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 634‚0 با سطح معنی داری 48‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 17-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت حوادث و امنیت ارتباطات
سطح معنی داری آماره آزمون
25‚0 02‚1 قبل از استقرار سیستم
18‚0 09‚1 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 17-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 02‚1 با سطح معنی داری 25‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 09‚1 با سطح معنی داری 18‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 18-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت تداوم کسب و کار
سطح معنی داری آماره آزمون
13‚0 993‚0 قبل از استقرار سیستم
19‚0 086‚1 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 18-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 993‚0 با سطح معنی داری 13‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 086‚1 با سطح معنی داری 19‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 19-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مطابقت با قوانین
سطح معنی داری آماره آزمون